Giao lưu chiếc ống bút  tàu xưa vẽ tích tứ diện.. Men tràm đẹp lành tít.. Kính gửi các Bác sưu tầm nhé